Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 6.4.2010

1.1. Rekisterinpitäjä

Systeema Oy

Aspitie 2
80100 Joensuu
FINLAND

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Systeema Oy
y-tunnus: 1993445-2
Aspitie 2
80100 Joensuu
FINLAND

1.3. Rekisterin nimi

Systeema.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)


Systeema.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi
Systeema.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Systeema.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9.  Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

1.12.  Tietosuoja


Hyvä asiakkaamme,

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 lähtien myös meillä Systeema Oy:ssä.

Asetus asettaa henkilötietojen käsittelylle aiempaa tarkemmat vaatimukset. Otamme huomioon asetuksen tuomat muutokset ja huolehdimme henkilötietojen huolellisesta sekä lainmukaisesta käsittelystä, kuten tähänkin asti. Muutos koskee kaikkia aloja ja organisaatioita, jotka käsittelevät asiakkaiden tai työntekijöiden henkilökohtaisia tietoja. 

Mitä tämä asetus tarkoittaa?

GDPR-asetus vaatii asiakkailta luvan siihen, että saamme säilyttää heidän henkilötietojaan järjestelmässämme. Vaikka emme välttämättä käsittele jokaisella kerralla yksittäisen henkilön tietoja, palvelun toimittaminen saattaa edellyttää henkilö- ja osoitetietojen käsittelyä palvelun luonteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että tallennamme heistä samat tiedot kuin tähänkin mennessä. Näihin kuuluvat puhelinnumero, yhteyshenkilön nimi sekö osoitteet toimitusta, laskutusta ja sähköpostien lähettämistä varten. Nämä tiedot mahdollistavat asiakkaiden palvelun myynti-, laskutus-, reklamaatio- ja tuotetukiasioissa.

Mikäli olette yksityinen elinkeinonharjoittaja ja jos teillä on loppuasiakkaita, jotka eivät halua tietojaan kirjattavan tilaukseen, tulee teidän ilmoittaa tästä meille tilauksen yhteydessä.

Tietosuoja-asetus edellyttää rekisterinpitäjää eli kauppiasta ohjeistamaan tietojenkäsittelijää.

 Mitä minun tulee tehdä?

GDPR- asetuksen tuomien muutosten hyväksyminen ei edellytä asiakkaalta toimia Systeema Oy:lle.

Kumpikin osapuoli vastaa omalta osaltaan kulloinkin voimassaolevan tai soveltuvan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta. Jokainen asiakas vastaa omalta osaltaan myös siitä, että he ovat suorittaneet kaikki tarvittavat toimenpiteet yhtenäisen tietosuoja-asetusten edellyttämällä tavalla.

Olemme velvollisia poistamaan järjestelmästä asiakkaat, jotka kieltävät tietojen tallentamisen. Ilmoitus tietojen tallentamisen kieltämisestä tulee tehdä meille 25.5.2018 mennessä.

Sopimuksen hyväksyminen ei edellytä Teiltä mitään toimenpiteitä.

Tässä linkki tietosuojaselosteeseemme.